Vilka möjligheter finns det med smart el?

Elsystemet i dagens samhälle präglas av en central kraftproduktion i form av exempelvis vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme vilket sedan fördelas ut i ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala kraftverk transporteras ut via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där slutanvändarna befinner sig.

Elnätet är byggt för att möta dåtidens krav och nu sker en transformation av detta till så kallade smarta elnät. Elproduktionen från förnybara energikällor ökar och kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden och kanske själva producera och sälja sin egen el.

Smarta elnät kan betraktas från två olika perspektiv när det gäller möjligheter och nytta:

  • Sett ur ett elsystemperspektiv handlar det om att bli bättre på att hantera nya tekniska förutsättningar som kommer av nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på både effektivitet och tillförlitlighet.
  • Sett ur ett kundperspektiv handlar det i stället om att den tydligaste nyttan är att smarta elnät gör det möjligt att öka kundernas inflytande genom att skapa förutsättningar för fler aktiva val på elmarknaden.

Kopplingen mellan dessa två perspektiv är givetvis stark. På en marknad som fungerar bra ska det som ökar effektiviteten i systemet också komma användarna till godo.

Skillnader mellan glasfiber och kolfiber

Både glasfiber och kolfiber är två mycket vanliga material som antingen används för att fram hållbara produkter av någon form. Gemensamt för dessa är att det är två flexibla material och som har bra hållbarhet och ganska låg vikt. Då materialen används vid olika sammanhang fins det givetvis en hel del skillnader mellan dem.

Sammansättning

Kolfiber består av minst 90% smala bitar kol och tas i de flesta fall fram genom en föroxidering och karbonisering av polyakrylonitrilfibrer. Glasfiber är gjord av glas som i hög temperatur smälts och formats till fibrer i tjocklekar mellan 0,001 och 0,1 mm. Glas består till största delen av kiseldioxid, natrium, och calcium.

Både kolfiber och glasfiber används i form av kompositmaterial. Kolfiber kan kombineras med harts, metall samt icke organiska material utan metall för att bilda ett kompositmaterial. Glasfiber kombineras ofta med ett harts för att bilda en glasfiberförstärkt plast.

Prestanda

Jämfört med glasfiber är kolfiber lättare, styvare men har sämre slagtålighet. Med hjälp av kolfiber kan man uppnå viktminskning samtidigt som den uppfyller användarstyrkan. Dessutom har kolfiber liten värmeutvidgningskoefficient och högt temperaturmotstånd, det rostar inte, är lätt att forma och har bra röntgenöverföring. Fördelen med dess höga överföringshastighet är stor, men nackdelen med kolfiber är att den är skör och att sprickbildning mellan olika lager kan uppstå. Glasfiber har liknande egenskaper som kolfiber, men materialen skiljer sig ändå åt en del. Glasfiber är lite tyngre och har inte samma styvhet som kolfiber. I sin tur är glasfiber mer slagtåligt och enklare att laga.

Användningsområden

Kolfibermaterial används i stor utsträckning inom rymd-, militär- och bilindustrin samt tillfritids- och sportartiklar. Glasfiber används också i dessa fält, men i lite lägre utsträckning. Kol- och glasfiber används också för att förstärka bärande konstruktioner – exempelvis balkar, bjälklag, väggar, pelare och broar. Metoden används alltmer av konstruktörer och byggare och kan förenkla byggprocesser avsevärt. Glasfiber används inte enbart till att förstärka andra material utan även för överföring av ljus.

Bygglov för arbetsbod

Ska du utföra ett projekt som löper över längre tid och du planerar att du behöver placera ut en byggbod i samband med detta? Då är det viktigt att kolla upp vad som gäller i just din kommun för en sådan tillfällig placering.

Det är lätt att tro att det inte behövs bygglov för att upprätta en arbetsbod under en tidsbegränsad period. Åsikterna kring detta kan gå isär och tjänstemän i olika kommuner kan resonera lite olika. Vissa anser att om du hyr en byggbod för en begränsad tid är det ok att ställa upp den på en tomt utan att söka bygglov.

Vissa kommuner har gått ut med riktlinjer att det inte behövs bygglov om arbetsbodarna ska stå mindre än tre månader och vissa kommuner har sex månader som samma riktlinje. 2015 kom det dessutom en dom kommit från högsta instans, Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD), som  fastställer att det krävs bygglov för byggbodar, åtminstone om de har varit uppställda/etablerade under längre tid än 1,5 år. Vad som gäller för kortare tidsperioder är ännu inte fastlagt av domstol eller lagstiftare.

Som du ser är det inte riktigt lätt att veta vad som gäller, så rekommendation är att alltid kontakta sin kommun för varje enskilt ärende och se vad som gäller för just det.