Vilka möjligheter finns det med smart el?

Elsystemet i dagens samhälle präglas av en central kraftproduktion i form av exempelvis vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme vilket sedan fördelas ut i ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala kraftverk transporteras ut via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där slutanvändarna befinner sig.

Elnätet är byggt för att möta dåtidens krav och nu sker en transformation av detta till så kallade smarta elnät. Elproduktionen från förnybara energikällor ökar och kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden och kanske själva producera och sälja sin egen el.

Smarta elnät kan betraktas från två olika perspektiv när det gäller möjligheter och nytta:

  • Sett ur ett elsystemperspektiv handlar det om att bli bättre på att hantera nya tekniska förutsättningar som kommer av nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på både effektivitet och tillförlitlighet.
  • Sett ur ett kundperspektiv handlar det i stället om att den tydligaste nyttan är att smarta elnät gör det möjligt att öka kundernas inflytande genom att skapa förutsättningar för fler aktiva val på elmarknaden.

Kopplingen mellan dessa två perspektiv är givetvis stark. På en marknad som fungerar bra ska det som ökar effektiviteten i systemet också komma användarna till godo.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *